یوگا
ردیف گروه شهریه تعداد جلسات
1 یوگا آنلاین 1 150000 10
روز ساعت
یک شنبه 15:45 الی 16:45
سه شنبه 15:45 الی 16:45
پنج شنبه 15:45 الی 16:45
2 یوگا حضوری 2 250000 10
روز ساعت
یک شنبه 18:30 الی 19:30
سه شنبه 18:30 الی 19:30
پنج شنبه 18:30 الی 19:30
3 یوگا حضوری 1 250000 10
روز ساعت
یک شنبه 15:45 الی 16:45
سه شنبه 7 الی 8
پنج شنبه 7 الی 8

تی آر ایکس
ردیف گروه شهریه تعداد جلسات
1 TRX حضوری 1 250000 10
روز ساعت
شنبه 18:30 الی 19:30
دوشنبه 18:30 الی 19:30
چهارشنبه 18:30 الی 19:30

بادی بالانس
ردیف گروه شهریه تعداد جلسات
1 بادی بالانس حضوری ۳ 250000 10
روز ساعت
شنبه 15:45 الی 16:45
دوشنبه 15:45 الی 16:45
چهارشنبه 15:45 الی 16:45
2 بادی بالانس حضوری 2 250000 10
روز ساعت
شنبه 17:15 الی 18:15
دوشنبه 17:15 الی 18:15
چهارشنبه 17:15 الی 18:15