یوگا
ردیف گروه شهریه تعداد جلسات
1 یوگا آنلاین 1 500000 10
روز ساعت
شنبه 9 الی 10
دوشنبه 9 الی 10
چهارشنبه 9 الی 10
2 یوگا آنلاین 2 400000 8
روز ساعت
یک شنبه 10 الی 11
پنج شنبه 10 الی 11

تی آر ایکس
ردیف گروه شهریه تعداد جلسات
1 TRX حضوری 2 250000 10
روز ساعت
یک شنبه 18:30 الی 19:30
سه شنبه 18:30 الی 19:30
پنج شنبه 18:30 الی 19:30
2 TRX حضوری 1 250000 10
روز ساعت
شنبه 18:30 الی 19:30
دوشنبه 18:30 الی 19:30
چهارشنبه 18:30 الی 19:30
3 TRX حضوری 3 250000 10
روز ساعت
شنبه 15:45 الی 16:45
دوشنبه 15:45 الی 16:45
چهارشنبه 15:45 الی 16:45
یک شنبه 7 الی 8
سه شنبه 7 الی 8
پنج شنبه 7 الی 8

بادی بالانس
ردیف گروه شهریه تعداد جلسات
1 بادی بالانس حضوری 2 250000 10
روز ساعت
شنبه 17:15 الی 18:15
دوشنبه 17:15 الی 18:15
چهارشنبه 17:15 الی 18:15